Portál AbcLinuxu, 21. červenec 2018 04:18

Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách

6. 5. 2010 | Jirka Bourek
Články - Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách  

V tomto článku porovnáme dvě FOSS řešení pro virtualizaci v Linuxu – Xen a KVM, podrobíme je zátěžovým testům a zjistíme, jak se s nimi vypořádají a kde narazí na své limity.

Obsah

Krátké představení

link

Virtualizace prožívá za posledních několik let velký rozmach. A aby také ne – velká část aplikací a síťových služeb nevyžaduje ke svému běhu výkon celého fyzického serveru, ale v mnoha případech by bez virtualizace nic „menšího“ k dispozici nebylo. Možnost migrace virtuálních strojů mezi více hostiteli navíc přináší další výhody, mezi něž patří vyrovnávání vytížení hostitelů či možnost běhu virtuálního stroje bez přerušení, i když je hostitele potřeba restartovat třeba kvůli aktualizaci jádra.

Xen logo

Xen

link

Xen vznikal v době, kdy si o hardwarové podpoře virtualizace mohli na architektuře x86 vývojáři nechat jenom zdát, virtuální stroj tedy běží paravirtualizovaně – to znamená, že jádro hosta musí být patřičně upraveno, aby se nepokoušelo používat instrukce, které může použít pouze kód běžící v privilegovaném režimu.

V současnosti není začleněn v jádře s odůvodněním, že je příliš invazivní, znečišťuje kód architektury x86 a případnými regresemi by trpěli všichni uživatelé Linuxu – i ti, kteří o používání Xenu (nebo virtualizace obecně) nemají zájem.

KVM logo

KVM

link

KVM si naopak cestu do hlavní řady našlo poměrně rychle, první verze byla začleněna krátce po začátku vývoje do jádra 2.6.20 (podpora pro procesory AMD byla začleněna o verzi později do 2.6.21). Využívá hardwarovou podporu virtualizace v procesoru hostitelského stroje, jedná se tedy o plnou virtualizaci, která nevyžaduje žádné úpravy hostovaného operačního systému.

(Podrobnější informace přesahují rámec tohoto článku, můžete je najít v mnoha jiných článcích i zde na Abclinuxu.)

Testy a testovací sestava

link

Hardware

link

Pro testovaní byl použit server Intel S5000PAL osazený následujícími komponentami:

Procesor:2× Quad-Core Xeon E5420 (2,5 GHz)
Paměť:4× 4GB FB-DIMM DDR2 (667MHz)
Pevné disky:2× 500GB Seagate (ST3500320NS)
2× 1000GB Seagate (ST31000340NS)

Z disků byla sestavena 2 pole RAID1 (softwarový RAID), na menším poli byl nainstalován hostitelský operační systém a vytvořen swap o velikosti 8 GB. Větší pole sloužilo jako úložiště pro disky virtuálních strojů – nad polem bylo vytvořeno LVM, každý logický svazek sloužil jako disk.

Stroj disponuje dvěma síťovými kartami. První – eth0 – slouží jako rozhraní do fyzické sítě; eth1 byla pomocí bridge spojena se síťovými kartami virtuálních strojů, aby se z hostitele bylo možné pomocí SSH přihlásit na hosty; eth1 nebyla fyzicky připojena nikam.

Za zapůjčení testovacího stroje děkuji společnosti THINline interactive s.r.o, provozovateli Českého hostingu.

Software

link

Jako operační systém byl zvolen Debian Lenny. Xen byl testován na jádře 2.6.26 (balík linux-image-2.6.26-2-xen-amd64), verzi hypervizoru 3.2.1 (balík xen-hypervisor-3.2-1-amd64).

Protože se KVM poměrně rychle vyvíjí, byla použita verze z Debianu Unstable – v té době nejnovější jádro 2.6.31 (balík linux-image-2.6.31-1-amd64) a kvm-85 (85+dfsg-4.1).

Testovány byly dvě výkonnostní varianty virtuálních strojů. První varianta měla k dispozici celé CPU a 2048 MB paměti, druhá měla k dispozici 1/4 CPU a 512 MB paměti (tyto varianty budou v textu nadále podle využitelného času CPU označovány jako 1/1 a 1/4.) Při všech testech bylo hostitelskému systému ponecháno k dispozici jedno jádro CPU, které hosté nesměli využívat.

Co se disků týče, pro každý virtuální stroj byly vytvořeny tři logické svazky, jeden pro systém, jeden pro datový oddíl, na kterém se prováděly testy, a jeden pro swap. Na systémovém oddílu byl použit souborový systém ext3, na datovém xfs.

Kompletní nastavení Xenu je možné vyčíst z konfiguračního souboru:

memory = 2048
maxmem = 2048
name = "virtual1"
cpus= "^0"
vif = ['ip=192.168.150.11,mac=00:00:10:01:23:01,bridge=br0']
disk = ['phy:mapper/obrazy-vsys1,sda,w','phy:mapper/obrazy-vdata1,sdb,w','phy:mapper/obrazy-vswap1_1,sdc,w']
kernel = "/boot/vmlinuz-2.6.26-2-xen-amd64"
ramdisk = "/boot/initrd.img-2.6.26-2-xen-amd64"
root = "/dev/sda1 ro"

KVM se nastavuje parametry předanými na příkazové řádce, každý stroj byl spouštěn takovýmto skriptem:

#!/bin/bash

tunctl -t tap1_01
ip l s tap1_01 up
brctl addif br0 tap1_01

kvm -drive file="/dev/mapper/obrazy-vvsys1",index=0,if=virtio,boot=on -boot c -m 2048 \
 -drive file="/dev/mapper/obrazy-vvdata1",index=1,if=virtio,boot=off \
 -drive file="/dev/mapper/obrazy-vvswap1_1",index=2,if=virtio,boot=off \
 -net nic,vlan=0,macaddr=00:00:10:01:23:01,model=virtio -net tap,vlan=0,ifname=tap1_01,script=no \
 -monitor tcp::44001,server,nowait -vnc :1

ip l s tap1_01 down
brctl delif br0 tap1_01
tunctl -d tap1_01

Poznámka – přestože všechny hostované stroje měly k dispozici swap, žádný ho při testech nevyužil.

U KVM si můžeme všimnout parametru if=virtio u konfigurace disků a síťové karty. Hardwarová podpora virtualizace v CPU se nevztahuje na I/O a práci s hardwarem, takže v nejzákladnějším nastavení by bylo nutné práci disků i síťové karty emulovat (a KVM by tak bylo degradováno na úroveň Qemu). Výše zmíněný parametr proto vytvoří v hostitelském stroji taková zařízení, aby bylo možné použít paravirtualizované ovladače.

Co se týče variant 1/4, je nutné nějakým způsobem omezit využívání CPU daným virtuálním strojem. Xen umožňuje nastavit limity využívání CPU na maximální hodnotu (v našem případě 25&nbs,; %) napevno příkazem

xm sched-credit -d virtual1 -c 25

Virtuální stroj KVM běží v systému jako samostatný proces a v Linuxu není jednoduché spolehlivě omezit využívání procesoru procesem. Z toho důvodu jsou při startu všechny procesy KVM pomocí mechanismu řídících skupin [control groups] omezeny tak, že smí využít pouze tolik procesorů, aby na jeden virtuální stroj připadla čtvrtina výkonu.

Testy

link

Cílem jednotlivých testů bylo nejenom srovnat výkon jednotlivých typů virtualizace, ale – tam, kde to je možné – porovnat s výkonem na fyzickém stroji a zjistit tak výkonnostní úbytek u daného typu virtualizace – při paralelním běhu těchto testů se používá stejná výkonnostní varianta hostů.

U některých testů byl navíc srovnáván i běh obou výkonnostních variant zároveň – v takových případech je zjišťováno, jestli výkonnostní varianta 1/4 opravdu disponuje jenom čtvrtinou výkonu oproti 1/1. (Pevné stanovení výkonu je důležité například v případě, kdy jsou hostované stroje pronajímány zákazníkům, kteří platí podle přiděleného výkonu – tam chceme, aby skutečný podaný výkon odpovídal tomu, co je stanoveno).

Zde je také potřeba předeslat, že většina testů není příliš podobna nějakému reálnému provozu – jedná se o testy syntetické, které v mnoha případech přespříliš vytěžují hostitelský systém. To nám umožňuje zhodnotit i to, jak se jednotlivá virtualizační řešení zachovají v mezní situaci.

Následuje popis jednotlivých testů a dosažené výsledky:

Výkon CPU

link

Výkon CPU byl testován zašifrováním 5 GB nul pomocí openssl, výsledek se zahazoval. Nuly byly šifrovány proto, že je možné je snadno získat čtením z /dev/zero, aniž by bylo třeba jakkoliv zapojit pevný disk. Výsledná zašifrovaná data směřovala do /dev/null:

time dd if=/dev/zero bs=1048576 count=5120 | openssl \
enc -aes-256-cbc -salt "0123456789abcdef" -pass pass:opravduhloupeheslo >/dev/null

Pomocí time se měřila doba, za kterou se daná úloha dokončila.

1. Test s jediným běžícím procesem

link

Testovací proces byl postupně spuštěn na hostiteli, na jednom KVM 1/1 hostu a jednom Xen 1/1 hostu. Ve všech případech byl test třikrát opakován. V tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální doby běhu testovacího procesu. V závorce je uveden nárůst doby běhu na virtuálním stroji oproti hostiteli v procentech.

HostitelKVM 1/1Xen 1/1
minimum47,639 s51,975 s (+9,1 %)50,674 s (+6,3 %)
průměr47,679 s52,025 s (+9,1 %)50,715 s (+6,3 %)
maximum47,705 s52,103 s (+9,2 %)50,785 s (+6,4 %)

2. Sedm paralelně běžících procesů

link

V tomto testu bylo na hostiteli spuštěno sedm testovacích procesů zároveň, doba běhu byla porovnávána s během sedmi testovacích procesů, z nichž každý běžel na jednom testovacím stroji varianty 1/1.

HostitelKVM 1/1Xen 1/1
minimum 47,734 s 51,966 s (+8,9 %) 50,897 s (+6,6 %)
průměr 47,851 s 52,107 s (+8,9 %) 51,068 s (+6,7 %)
maximum 47,925 s 52,209 s (+8,9 %) 51,218 s (+6,9 %)

3. 28 paralelně běžících procesů

link

Tentokrát bylo na hostiteli spuštěno 28 testovacích procesů paralelně (pomocí řídících skupin bylo zajištěno, že tyto procesy mohly využívat pouze 7 jader CPU). Doba běhu je opět porovnávána se stejným počtem testovacích procesů, každý běžel na vlastním testovacím stroji varianty 1/4.

HostitelKVM 1/4Xen 1/4
minimum 2 m 42,412 s 2 m 34,811 s (-4,7 %) 3 m 26,774 s (+27,3 %)
průměr 3 m 0,337 s 3 m 21,183 s (+11,6 %) 3 m 31,076 s (+17,0 %)
maximum 3 m 16,374 s 3 m 33,572 s (+8,7 %) 3 m 33,434 s (+8,7 %)

4. Test na strojích o různém výkonu

link

Celkem bylo paralelně spuštěno 19 testovacích procesů, 16 z nich na hostech 1/4 a tři na hostech 1/1 (na hostiteli byly procesy omezeny pomocí řídících skupin – 16 procesů mělo k dispozici 4 CPU a zbývající tři procesy každý po jednom CPU.

V tomto testu není srovnáván poměr výkonu hostitele a hostů, ale poměr výkonů mezi jednotlivými výkonnostními variantami. V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty doby běhu testů a poměr doby trvání na jednotlivých výkonnostních variantách.

HostitelKVMXen
1/1 0 m 47,916 s 0 m 52,137 s 0 m 58,980 s
1/4 3 m 10,689 s 3 m 27,366 s 3 m 25,973 s
poměr 3,980 3,977 3,492

Shrnutí

link

Zpracovávání uživatelských úloh náročných na CPU je pro virtualizaci nejméně problematická zátěž, protože většinu kódu je možné spustit nativně a zpracování privilegovaných instrukcí v jádře hostovaného systému zabírá víceméně zanedbatelné množství času.

V případě, že má každá běžící úloha (či host) pro sebe své CPU (test 1 a 2), je výkonnostní ztráta za virtualizaci u obou řešení víceméně rovnocenná a oproti běhu na hostiteli se jedná o jednotky procent; KVM ztrácí za Xenem o dva až tři procentní body. U třetího testu, kdy se úlohy (hosté) musí o CPU střídat, se projevuje fakt, že přepínání procesů (virtuálních strojů) má svou režii. KVM si v porovnání s předchozími testy pohoršuje o dva procentní body a Xen o více než deset procentních bodů (režie za virtualizaci se tedy blíží 20 %)

V testu srovnávajícím poměr výkonu různých variant hostů se ukázalo, že KVM s řídícími skupinami v této zátěži poměrně dobře dodržuje nastavené výkonnostní varianty jednotlivých strojů – od teoretické hodnoty 4 se odchyluje o 0,5 % a od hostitele o necelou desetinu procenta. Xen je na tom hůře, od teoretické hodnoty se odchyluje o celých 12 %.

Úlohy náročné na výpočetní výkon hostitele zjevně nejsou ve virtualizovaném prostředí nijak problematické a víceméně nezáleží na tom, které virtualizační řešení je použito. Lepší výsledky KVM v testu velkého počtu paralelně běžících úloh zde nejsou zcela rozhodující – pokud by na daném hostiteli trvale běželo tolik úloh, lze říci, že je takový hostitel přetížen a že by si situace zasluhovala alespoň jeden stejný hostitelský stroj navíc1.

1 Zde samozřejmě také záleží na způsobu využívání hostitele. Pokud mají jednotlivé stroje administrativně vyhrazeny omezený výkon, „přetížení“ velkým počtem úloh nám nevadí. V takovém případě je nicméně nutné rozhodnout se mezi Xenem, který v takové situaci podává o něco horší výkony, a KVM, které s řídícími skupinami neumožňuje v situaci, kdy na hostiteli téměř nic neběží, omezit přidělený výpočetní výkon na méně než jedno CPU.

CPU + práce s diskem (1)

link

Výkon při využívání těchto systémových prostředků současně byl testován rozbalením zdrojových kódů jádra. Zdrojové kódy byly rozbalovány desetkrát po sobě, každá kopie do samostatného adresáře. Pomocí time bylo měřeno, za jak dlouho se rozbalování dokončí.

1. Test bez paralelní práce

link

Testovací proces byl postupně spuštěn na hostiteli2, na jednom KVM 1/1 hostu a jednom Xen 1/1 hostu. Ve všech případech byl test třikrát opakován.

HostitelKVM 1/1Xen 1/1
minimum 5 m 10,147 s 2 m 50,257 s (-45,1 %) 4 m 54,941 s (-4,9 %)
průměr 5 m 11,105 s 2 m 52,423 s (-44,6 %) 4 m 56,981 s (-4,5 %)
maximum 5 m 12,231 s 2 m 55,511 s (-43,8 %) 4 m 58,776 s (-4,3 %)

2. Sedm paralelně běžících procesů

link

Test byl spuštěn sedmkrát paralelně na hostiteli, na sedmi KVM 1/1 hostech a sedmi Xen 1/1 hostech. Test byl třikrát opakován.

HostitelKVM 1/1Xen 1/1
minimum 26 m 17,560 s 22 m 45,506 s (-13,4 %) 44 m 47,015 s (+70,3 %)
průměr 38 m 43,156 s 71 m 57,967 s (+85,9 %) 50 m 55,523 s (+31,5 %)
maximum 46 m 25,065 s 137 m 40,253 s (+196,6 %) 57 m 53,668 s (+24,7 %)

Shrnutí

link

Práce s diskem je naopak pro virtualizované prostředí poměrně problematická zátěž – většina práce sestává z operací s virtualizovaným hardwarem, které je nutné „přeložit“ pro hardware skutečný – to se v tomto testu také ukázalo. Samotné rozbalování nebylo příliš náročné na CPU a zátěž se tak v podstatě skládala ze zápisů mnoha souborů na disk3.

Poměrně překvapující je proto výsledek virtuálních strojů 1/1, které při samostatném běhu rozbalování zdrojových kódu jádra dosáhly kratšího času než samotný hostitel, KVM dokonce výrazně kratšího. S největší pravděpodobností je to důsledek ukládání zapisovaných dat do paměti se zpožďováním skutečného zápisu na disk.

Při paralelním běhu byl výkon KVM podstatně horší. Zatímco Xen si s paralelním rozbalováním poradil poměrně dobře, testovací běh KVM způsobil velké přetížení hostitelského systému – při vzdálené práci přes SSH byla odezva na stisk klávesy řádově několik vteřin a v dmesg se objevovala hlášení typu

BUG: soft lockup – CPU#0 stuck for 135s! [kswapd0:179]
INFO: task pdflush:1648 blocked for more than 120 seconds.

a podobná. Oproti Xenu také trvalo déle úlohu zpracovat.

Poznámka – zatímco Xen u této úlohy při každém běhu podával víceméně stejné výkony, KVM z nějakého důvodu podávalo při každém běhu různé – při jednom běhu dosáhlo všech sedm hostitelů času okolo půl hodiny, při jiném naopak všem hostům trvalo zpracování stejného testu hodiny dvě. Pokud někoho napadne, čím by to mohlo být způsobeno, nechť dá vědět v diskuzi.

K dobru je zde KVM možné přičíst to, že po dokončení testů se situace vrátila do normálního stavu, s hostitelem i hosty bylo možné normálně pracovat a žádný host nezhavaroval. Také je zde vhodné uvážit, že takováto zátěž, kdyby měla být provozována v produkčním prostředí, by si zasluhovala více než jeden fyzický stroj.

2 Ve všech případech, kdy se na hostiteli testuje úloha využívající souborový systém, je tento souborový systém vytvořen na LVM oddílu. V případě, že na hostiteli běží několik testů paralelně, je na LVM vytvořeno tolik oddílů, kolik úloh běží.

3 To s sebou hlavně při paralelním běhu testovacích úloh navíc přináší nutnost neustále měnit polohu hlaviček disku, což se podepisuje na výkonu i při běhu na hostiteli.

CPU + práce s diskem (2)

link

Tento test byl proveden překladem jádra (výchozí konfigurace pro architekturu amd64). Jádro bylo přeloženo třikrát po sobě, každý překlad ze samostatné kopie zdrojových kódů. Na rozdíl od předchozího testu, který značně vytěžoval hlavně disky, je v tomto případě více využíván procesor a úložiště spíše okrajově.

Měřena byla doba běhu testu, tj. celková doba překladu ze tří kopií zdrojových kódů.

1. Test bez paralelizace

link

Test byl proveden na hostiteli a porovnáván s během na hostu KVM 1/1 a Xen 1/1.

HostitelKVM 1/1Xen 1/1
real 24 m 19,559 s 31 m 33,392 s (+29,7 %) 27 m 6,909 s (+11,5 %)

2. Test sedmi paralelně běžících procesů

link

Na hostiteli byl proveden test sedmi paralelně běžících testovacích procesů, které byly omezeny na používání pouze sedmi CPU v systému. Výsledek byl porovnáván s během na hostech varianty 1/1.

HostitelKVM 1/1Xen 1/1
minimum 30 m 10.0s 34 m 5.1s (+13,0 %) 27 m 56.3s (-7,4 %)
průměr 30 m 20.6s 34 m 59.5s (+15,3 %) 29 m 15.1s (-3,6 %)
maximum 30 m 29.5s 35 m 19.7s (+15,9 %) 29 m 42.6s (-2,6 %)

3. Test 28 paralelně běžících procesů

link

Tento test byl míněn víceméně jako zátěžový, cílem bylo zjistit, jestli nedojde k pádu/zatuhnutí některého z hostů. Na hostiteli se netestovalo, testována byla varianta hostů 1/4.

KVM 1/4Xen 1/4
minimum 136 m 58,057 s 134 m 24,515 s
průměr 140 m 51,606 s 135 m 9,248 s
maximum 143 m 32,285 s 136 m 6,894 s

4. Test na strojích o různém výkonu

link

Obdobně jako u podobného testu využívání CPU bylo spuštěno 19 testovacích procesů, z toho 16 na hostech 1/4 a 3 na hostech 1/1. Opět bylo cílem zjistit, jak dobře dokáží jednotlivá virtualizační řešení zajistit rozdíly ve výkonu, když je požadujeme.

KVMXen
1/1 36 m 52,858 s 34 m 17,063 s
1/4 131 m 26,102 s 121 m 8,294 s
poměr 3.563 3.533

Shrnutí

link

V tomto testu při všech variantách vytížení podává KVM horší výkony než Xen – práce s diskem je zde sice okrajová, ale i tak dostatečně významná na to, aby výkon KVM utrpěl. Nejvýraznější rozdíl je u testu bez paralelizace, nejméně výrazný u velkého počtu naráz běžících překladů.

Poměrně překvapivý je výsledek Xenu při běhu sedmi překladů paralelně, kde byli hosté rychlejší než hostitel.

Při testu izolace mezi různými výkonnostními variantami se projevilo to, že Linux víceméně nemá žádný způsob4, jak dobře omezovat nebo dělit přístup k disku; omezování využívání CPU využívání disků přímo neovlivňuje. Xen si v tomto případě víceméně udržel svůj výsledek z minulého testu, KVM si pohoršilo a dostalo se na úroveň Xenu.

Test, který byl míněn jako zátěžový, hosté bez problémů zvládli.

4 V jádře 2.6.33 se objevila první vlaštovka, ale zatím se jedná pouze o první krok z mnoha.

Práce s diskem

link

Čistá práce s diskem byla testována zápisem velkého souboru pomocí dd:

dd if=/dev/zero of=soubor.bin bs=1048576 count=16384

Testována byla doba běhu testu (a tím rychlost zápisu na disk).

1. Test bez paralelizace

link

Na hostiteli se v tomto testu zapisoval soubor o velikosti 112 GB, aby se omezil vliv diskové cache. Zápis na hostiteli trval 1438,360 s, což dělá 79,74 MB/s. Výsledky hostů (průměrné hodnoty ze tří běhů) jsou uvedeny v tabulce:

KVM 1/1 Xen 1/1
průměr 273,366 s (59,93 MB/s) 207,862 s (78,82 MB/s)
odchylka -24,8 % -1,2 %

(Minimální a maximální doba běhu se u KVM od průměru lišila o 1 sekundu, u Xenu to bylo 5 vteřin.)

2. Sedm paralelně běžících procesů

link

Na hostiteli se tentokrát zapisovalo sedm souborů o velikosti 16 GB, každý z nich na samostatný souborový systém o velikosti 20 GB.

Hostitel KVM 1/1 Xen 1/1
minimum 1347,32 s (12,16 MB/s) 10039.80s (1,63 MB/s … -86,6 %) 2838,39 s (5,77 MB/s … -52,5 %)
průměr 1266,38 s (12,94 MB/s) 9495,70 s (1,73 MB/s … -86,7 %) 2693,75 s (6,08 MB/s … -53,0 %)
maximum 1177,20 s (13,92 MB/s) 8252,03 s (1,99 MB/s … -85,7 %) 2534,50 s (6,46 MB/s … -53,6 %)

Shrnutí

link

Ani v těchto testech si KVM nevedlo příliš dobře. Přestože je disk zpřístupněn pomocí paravirtualizovaného ovladače virtio, je vidět výrazný propad jak proti hostiteli, tak proti Xenu. Při testu s paralelním během byl hostitel přetížen podobným způsobem jako při rozbalování zdrojových kódů jádra, i když v menší míře.

Při běhu bez paralelních přístupů k disku dosahuje Xen téměř stejného výkonu, jako hostitel. Režie spojená s během KVM byla cca 25 %. Běh s paralelním přístupem ukázal podstatně horší výsledky: Xen si pohoršil na 50 % výkonu hostitele a KVM se propadlo na necelých 15 %.

Bez souběžného přístupu je podávaný výkon KVM tolerovatelný, ale pokles při paralelním běhu je v podstatě za hranicí použitelnosti systému, což v tomto případě platí nejenom pro KVM, ale i pro Xen. Na druhou stranu i zde platí, že tato zátěž by si zasloužila více než jeden hostitelský stroj.

Práce se sítí

link

Práce se sítí byla testována nástrojem netperf (verze 2.4.4-5 z repozitáře Debianu). Provedeny byly testy počtu transakcí, které je možné uskutečnit mezi dvěma stroji (test TCP_CRR, výsledkem je počet transakcí za sekundu), a test propustnosti mezi těmito hosty (test TCP_STREAM, výsledek je udán v milionech bitů za sekundu). Všechny testy byly pětkrát opakovány.

ssh 192.168.150.1$a "sleep 1 ; netperf -t TCP_CRR -H 192.168.150.1$((a+1))" &

Test začíná vteřinovým čekáním, aby se hostitel stihl připojit na testované hosty bez čekání a tedy aby se všechny testy spustily pokud možno naráz. Za a je ve for cyklu dosazováno podle počtu testovaných strojů.

1. Tři paralelně běžící testy

link

Test proběhl na šesti 1/1 hostech, testovalo se v párech, tzn. první host se připojoval na druhý, třetí host na čtvrtý atd.

TCP_CRR KVM 1/1 Xen 1/1
minimum 662,1 391,7
průměr 680,6 2703,3
maximum 693,5 3943,9
TCP_STREAM KVM 1/1 Xen 1/1
minimum 834,46 1,9
průměr 979,55 2082,0
maximum 1060,14 5362,8

2. Test na různých variantách hostů

link

V tomto případě byl testován jeden pár hostů 1/1 proti 8 párům 1/4.

TCP_CRR KVM 1/1 Xen 1/1 KVM 1/4 Xen 1/4
minimum 693,6 50,1 577,6 68,9
průměr 701,7 60,3 604,7 1078,8
maximum 704,4 69,3 655,2 1600,5
TCP_STREAM KVM 1/1 Xen 1/1 KVM 1/4 Xen 1/4
minimum 958,0 1,27 183,9 17,91
průměr 1030,0 16,89 200,2 794,86
maximum 1085,2 47,52 231,1 1507,61

Shrnutí

link

I přes čísla v tabulkách, kde Xen zdánlivě dosahuje lepších výsledků, se nedá říct, že by na tom v těchto testech byl lépe, a to z následujících důvodů:

Naproti tomu KVM podávalo bez problémů vcelku stabilní výkony – minimální ani maximální hodnoty se příliš neodchylují od průměru. Počet transakcí byl víceméně rovnocenný bez ohledu na výkonnostní variantu, poměr objemu přenesených dat byl 1:55.

Jako v předchozích případech je samozřejmě potřeba mít na paměti to, že taková zátěž je v reálném provozu vcelku nepravděpodobná.

5 Využívání sítě hosty nebylo v těchto testech nijak explicitně omezováno, poměr objemu přenesených dat blížící se hodnotě 1:4 je pravděpodobně důsledkem toho, že rychlejší datové přenosy hosté nestíhali kvůli omezení času CPU.

Co se netestovalo a další srovnání

link

Práce s pamětí

link

Práce s pamětí nebyla měřena žádným benchmarkem, můžeme nicméně srovnat, jak obě virtualizační technologie s pamětí pracují a jaké z toho pro ně plynou výhody a nevýhody. Částečně se přitom zaměříme i na to, jak dostupné mechanismy umožňují přidělit hostům více paměti, než má hostitel.

K čemu je to dobré? Málokdy se stane, že by všichni hosté najednou potřebovali využít všechnu paměť, která je jim přidělena. Rozdáním většího množství paměti je tedy možné hostitele využít intenzivněji, aniž by tím výrazně utrpěl výkon.

Poměrně často používaná technologie je „balónový ovladač“, který zabere paměť v hostovi tak, aby ji nebylo možné použít; tuto paměť je poté možné vrátit hostiteli k využití jinde. Jak KVM, tak Xen (a další) tento mechanismus využívají. Je nicméně potřeba brát v potaz, že tento mechanismus vyžaduje spolupráci hosta, který musí danou paměť nějak uvolnit, když je to po něm požadováno.

S tím souvisí i fakt, že přinejmenším u KVM je tento ovladač (virtio_balloon) zcela obyčejný ovladač6, je ho tedy možné vyjmout z jádra, pokud se k tomu správce hosta rozhodne. Uvolňování paměti tímto způsobem tedy není příliš spolehlivé.

V jádře 2.6.32 se objevila technologie KSM, což je mechanismus, který periodicky prochází fyzickou paměť hostitele (a tedy i hostů) a hledá identické stránky. Tyto stránky následně sloučí – ve fyzické paměti nechá pouze jednu kopii, paměť zbylých kopií je uvolněna k použití jinde.

KVM tuto technologii přijalo poměrně rychle, prakticky ihned po vydání jádra 2.6.32 (od 2.6.33 je možné sloučené stránky odswapovat), ve kterém se KSM objevilo poprvé. Xen od verze 4.0 umožňuje něco podobného (nedohledal jsem, jestli používá nějak upravené KSM nebo svůj vlastní mechanismus). Od verze 4.0 Xen také umí využít mechanismus přechodné paměti, který ještě nebyl začleněn do hlavní řady jádra a KVM jej nepoužívá.

Velmi důležitý rozdíl je ale ve způsobu, jak oba virtualizační mechanismy pracují s pamětí hostitele a jak ji přidělují hostům. Xen mapuje paměťové stránky hostů přímo do hardwarových tabulek stránek hostitele – neumožňuje tedy systému správy paměti v hostiteli s těmito stránkami nijak pracovat, což mimo jiné znamená, že tyto stránky nelze odswapovat.

Virtuální stroj KVM z pohledu operačního systému vypadá jako běžný (téměř) proces – jeho paměť tedy lze odswapovat – záležitosti s tím spojené řeší mechanismus stínových stránek nebo hardwarová podpora přímo v CPU. To určuje i způsob, jak je možné na hostech nasadit nejčastěji praktikovanou metodu využívání více paměti, než je fyzicky k dispozici – swapování. Zatímco u KVM je možné prostě hostům přidělit více paměti a žádný swap (swapování vyřeší hostitel), u Xenu je nutné dát každému hostovi k dispozici jeho vlastní swap, což je méně flexibilní a navíc to vytlačuje víc práce s diskem směrem k hostovi.

Lze tedy říci, že KVM je na tom díky spolupráci se správou paměti hostitele v mezních situacích o něco lépe. Prakticky se to ale může projevit jenom v případě, že je hostům přiděleno více fyzické paměti, než má hostitel k dispozici. Pokud se ji všichni hosté pokusí využít zároveň, všechny výše zmíněné mechanismy pravděpodobně selžou – v takovém případě KVM začne swapovat, kdežto Xen (pokud si dobře pamatuji) zastaví některý z virtuálních strojů.

6 Například pro VMware platí to samé.

Práce s diskem pomocí iozone

link

Iozone je nástroj pro benchmarkování souborového systému (a v podstatě tedy i hardwaru pod ním, pokud je souborový systém stejný). V nejjednodušším volání (iozone -a) provádí několik typů testů (zápis, přepis, čtení, náhodné čtení, …) na různě velkých datových souborech (od 64 kB do 512 MB) s různě velkými záznamy (od 4 kB po 16 MB). Výstupem je objem dat za sekundu, který lze daným způsobem zpracovat.

Původně se výsledky tohoto testu měly objevit mezi benchmarky výše, ale při paralelním běhu se v naměřených datech objevily nesrovnalosti: Xen podle průměrných hodnot podal lepší výkon než KVM (ztráta oproti hostiteli 20 %, KVM mělo cca 40 %), nicméně na všech virtuálních strojích KVM testy doběhly do cca 10 minut, kdežto na virtuálních strojích pod Xenem běh trval tři hodiny. Zjištěná data by tedy bylo nutné dodatečně upravovat a vypovídací hodnota takových výsledků by pravděpodobně nebyla nijak velká.

Při běhu na jednom hostu KVM podalo o cca 20 % větší výkon než hostitel (pravděpodobně vliv cache), Xen o 4 % horší.

Závěr

link

Jak je vidět, z těchto měření nelze nijak dobře vyvozovat, které z virtualizačních řešení je lepší. Za normálního provozu je výkonnost srovnatelná a pokud hostitele přetížíme, je přetížen bez ohledu na to, jak virtualizujeme.

Před vydáním Xenu 4.0 bylo KVM trochu ve výhodě, co se vlastností týče, nyní je situace víceméně vyrovnaná. Při rozhodování, které řešení nasadit, je nicméně zapotřebí brát v potaz i to, že KVM začleněné v hlavní řadě jádra rychle přijímá nové vlastnosti (z nichž většina zlepšuje výkon). Uživatelé Xenu musí čekat na to, až vyjde verze pro novější jádro.

Tato lepší spolupráce s hlavní řadou jádra společně s faktem, že za KVM se postavil Red Hat, jsou důvody, proč mnoho vývojářů věří, že KVM nakonec nad Xenem zvítězí jak co se výkonnosti, tak co se počtu nasazení týče.

Související články

Xen - základy virtualizácie
Xen – představení, historie, budoucnost
Seriál: Virtualizace na úrovni jádra

Další články z této rubriky

Paralelizace běžných činností v konzoli pomocí GNU Parallel
Unixové nástroje – 26 (triky pro práci v Bashi)
Unixové nástroje – 25 ((s,c)fdisk, gdisk, parted a findmnt)
Linux: systémové volání splice()
Bootování ze sítě: pxelinux a kořenový adresář na NFS

Diskuse k tomuto článku

6.5.2010 00:09 kyytaM | skóre: 35 | blog: kyytaM | Bratislava
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Super clanok, len skoda, ze bola pouzita taka pomerne archaicka verzia Xenu. Od 3.2.1 bolo obrovske mnozstvo zmien (v Squeeze je myslim 3.4.2 a pvops 2.6.32 dom0 kernel). Zial aj Lenny Dom0 2.6.26xen kernel je z tych menej podarenych. :)
6.5.2010 00:31 Lubos Kopecky | skóre: 32
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
presne to sem chtel napsat taky :) xen 3.4 je ve squeeze a 2.6.32 Dom0 je dokonce v lenny-backports... osobne jsem od 2.6.26 utekl a na nove instalove Dom0 jsem zacal davat mnou kompilovane 2.6.31.XX, protoze ta stabilita a celkove chovani nebylo na 2.6.26 alespon dle mych zkusenosti moc dobre... u DomU jsem verze jadra navysoval prubezne i na jiz instalnutych virtualech...
6.5.2010 00:52 kyytaM | skóre: 35 | blog: kyytaM | Bratislava
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Robim teraz nejake sieove benchmarky, zaujima ma udajna vykonova regresia, ked sa pouzije pvops Dom0 kernel, ale nemam to este dokonecne, zial ani nemam poriadny HW k dispozicii (len prasive AMD X2, kedze vo firme natrieskali na vsetky nove servery nevirtualizovane Windowsy a uz to aj lutuju :D).

Stavil som zatial na 2.6.32.11 ci ktory je teraz v tom git stable 2.6.32.xx, mam pripravene aj 2.6.31.13 git stable, 2.6.18 mercurial a planujem este 2.6.27. Z konfigov som povyhadzoval vsetky debugy ktore som nasiel, tak hadam sa pri tom benchmarku dopracujem aj k nieocmu pouzitelnemu. :)

Co sa tyka KVM vs XEN je to taka zvlastna situacia - IMHO nie je dobre, ze sa to triesti, na druhu stranu XENu aj KVMka by bola skoda, keby sa prestali rozvijat na ukor toho druheho. :)
6.5.2010 23:02 VSi | skóre: 28
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odkud používáte zdrojáky pro ta Dom0 jádra 2.6.31 a 2.6.32? Původně ty patche pochází od SUSE, tady je 2.6.31.5: http://download.opensuse.org/distribution/11.2/repo/oss/suse/noarch/. Ale viděl jsem nasazené a doporučené 2.6.31.8, ke kterému jsem zdrojový balík nenašel. Taky gentoo má nějakou sadu xen patchů. Máte nějaký svůj "vyladěný" kernel config, nebo používáte nějaký z distribuce jako základ?

Je to dost nepřehledná situace, pokud s tím člověk nechce nějak dlouho experimentovat a zjišťovat, co všechno je nestabilní. Konkrétně přemýšlím, co použít na Debian Lenny Dom0, k tomu xen-hypervisor z lenny nebo z testingu (tam je 3.4). Zatím to vidím na testování jádra zkompilovaného ze zdrojů 2.6.27 z XenServeru (resp. Xen Cloud Platform) a 2.6.31 ze SUSE.

Použít čistě Xen Cloud Platform se mi nehodí, plánuju 2 servery + DRBD + heartbeat.
6.5.2010 23:50 kyytaM | skóre: 35 | blog: kyytaM | Bratislava
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Ak chcete na istotu, tak 2.6.27 je asi ideal, najlepsi kompromis medzi novostou, stabilitou a funkciami (ak nepotrebujete PV USB - rychlu komunikaciu s USB2 zariadeniami) - celkom uzitocny prehlad Xen Kernel Features.

Tie pvops Dom0 kernely su odtialto pvops git.

Problem je v tom, ze povodne Xen patche neboli prijate do vanilla jadra (to su vlaste vsetky tie "bezne" Xen Dom0 kernely - 2.6.18 zo Xen.org, 2.6.18 z RHEL, 2.6.26xen z Lenny, spominany 2.6.27, SUSE Xen kernely (ak sa dobre pamatam, to forwardportovanie patchov ide tusim prave od SUSE)) a bolo s tym uz najvyssi cas nieco urobit. Tak zacalo zaclenovanie Dom0 funkcionality do pvops (mnenej invazivne patche, zatial tam bola len DomU podpora) najnovsich vanilla jadier s cielom dosiahnu prijatie Dom0 funkcionality do vanilla jadra v blizkej buducnosti (2.6.35.36..).

A tie pvops Dom0 kernely 2.6.31.13 a 2.6.32.11 su stable verzie z tohto procesu - pekny popis co to je a ako nainstalovat XenParavirtOps (ziskanie a instalacia cca od 1/3 z vrchu). Pre Xen 4.0.0 je uz ake default pvops Dom0 kernel, cize ked si clovek stiahne zdrojaky, make world, ma tam 2.6.31.13 pvops Dom0 kernel (ale funguje aj so starsimi samozrejme). :)

Vsimol som si, ze boli reportovane nejake udajne vykonove regresie pri pouziti tychto pvops Dom0 kernelov, bolo by treba obenchovat. :) Kernel config som si robil vlastny, kedze defaultne je tam vela debugu zapnuteho (co ma negativny vplyv na vykon) a dal som si Xen "zalezitosti" DomU aj Dom0 natvrdo, nech mam 1 kernel pre Dom0 aj domU a nech nemusim vymyslat stale s initrd. Pravda, na prdodukcne servery by som to zatial asi nedaval (pokial nie su benchmarky pod dlhodobejsiu tazkou zatazou), tam by som asi dal prave tu 2.6.27 spominanu. :))
6.5.2010 18:01 VSi | skóre: 28
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Článek výborný. Je vidět, že Xen rozhodně není na odpis. Obzvlášť, když potřebujete provozovat virtuálně i nějaké Windows. Očekávám ale, že stav KVM+Windows se časem taky dostane do lepšího stavu.

Na 2.6.26 co je v Debianu Lenny jsem moc chvály taky nečetl, co se týká použití jako Dom0. Na druhou stranu používat xen-hypervisor z testing větve + pv_ops 2.6.32 z backports se mi moc nelíbí. Nebo s tím má někdo pozitivní zkušenost?

Zatím jsem se chtěl vydat cestou použití kernelu z XenServeru (2.6.27), který je jistě intenzivně testovaný a se samotným XenServerem mám perfektní zkušenosti. Ale teď bych spíš potřeboval nasadit čistý Debian (nebo klidně jinou distribuci) + Xen. Otázka je, jak by to fungovalo s tím hypervizorem, co je v Debianu Lenny...
6.5.2010 20:03 kyytaM | skóre: 35 | blog: kyytaM | Bratislava
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Xen z Lenny (3.2.1 tusim) nepodporuje pvops Dom0 kernely 2.6.32.x (pokial sa dobre pamatam, na pvops dom0 2.6.32.x treba Xen 4.x.x aleo 3.4.3). Pvops 2.6.31.x Dom0 funguje aj so starsimi Xenmi - http://wiki.xensource.com/xenwiki/XenParavirtOps.

Xen 3.2.1 je uz tiez dost historicky, zmien tam odvtedy bolo viac nez dost. :)

Inak ak chce clovek nieco v style Citrix XenServeru, ale viac "nove" a "ohybatelne", tak odporucam XenCloud Platform. Je to nieco ako komunitna verzia XenServera, z ktorej sa potom formuju komercne vydania (cize rovnako ako Citrix XenServer na upravenom CentOS postaveny "appliance"). K tomu este OpenXenCenter a ma clovek aj pekny mngmnt tool. :)
6.5.2010 00:42 kyytaM | skóre: 35 | blog: kyytaM | Bratislava
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Pekne by bolo, keby sa dali benchmarky urobit aj na HW s 2 generaciou HW virtualizacie (Rapid Virtualization Indexing/Extended Page Tables) - vie to spravit velky rozdiel. :)

6.5.2010 00:58 franz
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Doporucil bych vam zkusit parametr "cache=none" nebo "cache=writeback" pro -drive, tj -drive file=...,if=virtio,cache=none

U me to zrychlilo zapis na disk v guestu (freebsd) asi 5-7x; vysvetleni parametru najdete v "man qemu"
6.5.2010 08:31 trekker.dk | skóre: 71
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Je to v plánu někdy do budoucna, stejně jako zkouška s novějším procesorem.

A s "man qemu" opatrně, závisí to na distribuci. U mě třeba funguje jenom man kvm-qemu a podle toho manuálu může cache být "on" nebo "off"
Quando omni flunkus moritati
6.5.2010 10:40 Jiří J. | skóre: 34 | blog: Poutník | Brno
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách

Ano, to je velice nepříjemná věc v debianu (u mě squeeze) - musí se instalovat balík "qemu-kvm", protože balíček "kvm" je VELICE a značně zastaralý, způsobuje výkonnostní anomálie, padání guestů, ...

Víra je firma si myslela, že něco je pravdivé. LMAO -- “zlehčovat mého osla”
6.5.2010 09:50 JoHnY2
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin

Prvne diky moc za clanek.

Kdyby na to nekdy byla chut, tak bych moc rad videl aspon zakladni porovnani behu widli na Xen a KVMku. Sam jsem si hral s Win 2k3 serverem a na obojim se chova proti Linuxu mnohem hur. Na Xenu widle doslova staly na miste kvuli desivejm odezvam. Na KVM to bylo lepsi, ale zase se dost desne chovaly disky.

Lidi, jakou mate zkusenost s virtualizaci widli? Zaslech jsem, ze velmi dobre chodi vmware server, ale zrovna nemam volnej HW na testovani.

6.5.2010 10:01 peppa
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
s ESX4i by neměl být problém. Na plném ESX mám 8 Windows serverů.
cezz avatar 6.5.2010 10:01 cezz | skóre: 24 | blog: dm6 | Žilina
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Nemozem porovnavat, ale mne win 2008 na KVM chodilo celkom pouzitelne (kazdopadne nerobil som ziadne benchmarky, ale nejavilo sa mi to nejake pomale)
Computers are not intelligent. They only think they are.
6.5.2010 10:11 kyytaM | skóre: 35 | blog: kyytaM | Bratislava
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Treba do tych virtualizovanych Windows nainstalovat PV drivery. Pre XEN su bud tieto GPLPV, alebo ak mas novy Xen (4.x.x, 3.4.3), tak sa daju pouzit aj original Citrix PV drivery (su aj podpisane MS, su vo forme freeware).
7.5.2010 17:34 Hu-go
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
ano virtualizujeme pomoci XEN, full virt
na serveru mame 1-8 win stroju (2k3,2k8) - beh umerny zatezi, tedy zadny slimak dokud pochopitelne nebezi neco zadiraciho na nekterem ze serveru, pote se zpomali i ty ostatni, ale jinak v pohode.
patrne bude problem nekde jinde
6.5.2010 09:51 zito | blog: zito
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Protože se KVM poměrně rychle vyvíjí, byla použita verze z Debianu Unstable – v té době nejnovější jádro 2.6.31 (balík linux-image-2.6.31-1-amd64) a kvm-85 (85+dfsg-4.1).
Opravdu bylo použito poslední KVM? kvm-85 je poměrně starý balík. Aby nedošlo ke zmatení čtenářů... Sám používám na desktopu unstable a používám balík qemu-kvm, teď ve verzi 0.12.3+dfsg-4. V dokumentaci se lze dočíst v /usr/share/doc/qemu-kvm/changelog.upstream-kvm.gz, že tento balík je založen na kvm-88 [12 july 2009]. Sám jsem používal chvíli kvm-85 a měl problémy s virtualizovanými Windoze. Po čase jsem si všiml balíku qemu-kvm (s novějším KVM). V tom mě Windoze běžely o řád lépe (to už je tak 3/4 rok zpět). Tedy nevím kdy tyhle testy proběhly, ale o aktuálnosti user-space části KVM lze dost pochybovat?

No a co se týče XENu, tak ten je teď samozřejmě v kernelu 2.6.32 připravován pro Squeeze také zřejmě v novější podobě.

Nechtěl by si někdo dát práci a ty testy zopakovat? :-)
6.5.2010 09:56 trekker.dk | skóre: 71
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Opravdu bylo použito poslední KVM?
V té době... je to cca půl roku, spíš víc, nechá se to odvodit i podle "nejnovějšího jádra" 2.6.31. Holt docela dlouho trvalo to sepsat.
Quando omni flunkus moritati
6.5.2010 11:02 zito | blog: zito
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Aha, vona uz je verze 2.6.31 dost stara koukam... Nicmene, uz v te dobe tam bylo zabalickovane kvm-88 (mozna bylo jenom v experimentalu, to uz nezkoumam). Tak beru zpet, dle /usr/share/doc/qemu-kvm/changelog.Debian.gz zacalo balickovani 2.11.2009. Tak jsem asi nejak casove ujel.
qemu-kvm (0.11.0+dfsg-1) unstable; urgency=low

* Package qemu-kvm (stable series) instead of kvm (snapshots) * Simplify the packaging, remove support for external module source * Move old debian/changelog to debian/changlog.kvm

-- Jan Lübbe <jluebbe@debian.org> Mon, 02 Nov 2009 11:49:28 +0100
Zrejme ty testy probehly jiz v roce 2009...
cezz avatar 6.5.2010 10:04 cezz | skóre: 24 | blog: dm6 | Žilina
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Fajn clanok, prijemne vediet, ze oproti paravirtualizacii uz nie je vykonova strata plnej virtualizacie (hoci s virtio a podobnymi fintami) taka velka..
Computers are not intelligent. They only think they are.
6.5.2010 10:32 RoboShim
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Nedavno jsem si delal podobne testy, dokonce na rychlost CPU jsem pouzil naprosto stejny test se ctenim z /dev/zero, kodovanim pomoci openssl a posilanim do /dev/null :-)

Take jsem testoval jenom jeden Host a jeden VM, zadne paralelni stroje. Chtel jsem proste porovnat pouze ubytek vykonu ve virtualizovanych masinach. Testoval jsem XEN, KVM a VMware. Host OS byl Debian Lenny a Windows XP prof EN SP2, guest OS byl Debian Lenny a Windows XP (predpripraveny profil), vsechno jenom 32bit.

Na disk jsem pouzival bonnie++, tomu bych veril, dokonce to dokaze odstranit vliv disk cache, takze clovek opravdu presne vi, jak rychle to s diskem pracuje a testuje zapis, cteni a prepis, blokove i znakove a tusim i nahodny pristup.

Misto kompilace jsem provadel test spousteni bash scriptu. Script spoustel sam sebe nekolikrat v rekurzi. Proste test spousteni procesu, coz pouzivame v nasem kompilacnim prostredi.

Na testy site pouzivam iperf. Generuje na TCP nebo UDP nejaky data, coz nezatezuje CPU ani disk, takze pak clovek dostane opravdu rychlost site. iperf pracuje mezi dvema hosty, jeden je jako server, druhy jako client. Pokud je server na Gbit siti a neni nicim jinym zatezovany pres sit, tak iperf da opravdu kvalitni vysledek o rychlosti spojeni.

Pro praci s pameti jsem pouzil jednoduchy perl script, ktery do promenne nacpal string s milionem znaku "0". Potom v cyklu malych a velkych pismen prepsal pomoci s///g nuly na to pismeno. sakra, mel jsem spis pouzit tr///, ale i tak bych rekl, ze to dobre odrazelo praci v pameti.

Testy jsem delal z casti proto, ze si sef myslel, ze XEN virtualizace ubira vykon a ze mame teda servery instalovat primo na HW. A pak mame system pro kompilaci naseho produktoru pod Linux 32bit a 64bit a pod Windows 32bit a 64bit a pod Windows se pouziva Cygwin a je to desne pomaly.

Z testu my vyplynulo, ze CPU (openssl encrypt) je na vsech Host OS i Guest OS priblizne stejne rychly. Windows v KVM nebo VMware a Linux ve Vmware 2 jsou o trosku pomalejsi.

Perl script byl na Linux Host a XEN guest pomalejsi nez KVM guest.

Disk byl take relativne stejny. Jenom KVM bylo na Vmware discich asi dvakrat pomalejsi nez Host Linux a XEN guest. Kolega rikal, ze by vmware obrazy mely byt stejne rychle jako qemu.

Bohuzel spatne dopadl test site a spousteni.

Sit na Linux Hostu a XEN a VMware (1.0 i 2.0) Linux guestu hlasila kolem 930Mbps. Bohuzel i Windows XP host delal jenom 528Mbps. Ovsem zbytek byl horsi. Linux KVM Guest mel s VirtIO jenom 150Mbps, Windows XP KVM guest s VirtIO jenom 73Mbps, Win XP na Vmware 1.0 na 2.6.26 i na etch 2.6.18 kernelu Linux Hosta jenom 290Mbps, Win XP na Vmware 2.0 jenom 217Mbps. Win XP na VMware 1.0 Server na Win XP Hostu 349Mbps a na Vmware 2.0 275Mbps.

Zalostne taky dopadlo rekurzivni spousteni skriptu. Linux Host mel 1:25 (v minutach), XEN guest mel 1:34, windows xp host s cygwinem sam mel 20:31. Dale KVM Linux guest 5:45, Vmware 1.0 Linux guest na Linuxu 2:48, Linux Vmware 2.0 guest na linuxu 2:54, KVM Win XP guest s cygwinem 319:17, Win XP Vmware 1.0 guest s cygwinem na Linux hostu 47:50 a s vmware 2.0 127:39 a Win XP guest s cygwin na Win XP vmware server 1.0 46:30 a s vmware 2.0 129:05.

Prakticky mi z toho vyslo, ze pro Windows je porad jeste nutnost Vmware, ikdyz bych radsi KVM. A pro Linux jeste porad XEN, ktery bezi i na starsich masinach bez HW virt a neztraci zadny vykon v siti a spousteni procesu ani disku. Jeste budu testovat KVM pro Windows, ale to je tak akorat pro adminy, kdyz to nema consoli jako vmware. Jinak vmware 2 je peknej shit. WEb interface management funguje jak kdy, rychlosti to taky neoplyva, aspon ze se da vykopirovat vmware console a pouzivat oddelene, protoze ve FF3.6 tusim zatim nebezi.

Jednou uz driv jsem zkouseli Windows na XEN Enterprise, to bylo dobry i s managementem, zustali jsme u vmware.
6.5.2010 11:31 trekker.dk | skóre: 71
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Bohuzel spatne dopadl test site a spousteni.
Teď jsem ještě zkusil netperf -t TCP_STREAM mezi KVM Linux hostem (virtio síť) a fyzickým strojem (ne hostitelem) a vyšlo cca 920×10^6 b/s na gigové síťovce. Stejný fyzický stroj proti hostiteli dá 940, takže tu síť bych opravdu tak špatně neviděl. netperf AFAIK používají k benchmarkování i vývojáři jádra, takže špatným nástrojem to IMO taky nebude...
Quando omni flunkus moritati
6.5.2010 11:38 trekker.dk | skóre: 71
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Btw. pokud sem hodíš ten test na rekurzivní spouštění skriptů, můžu to zkusit taky a dát vědět, co vyšlo mě.
Quando omni flunkus moritati
6.5.2010 15:43 Kvakor
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Zalostne taky dopadlo rekurzivni spousteni skriptu. Linux Host mel 1:25 (v minutach), XEN guest mel 1:34, windows xp host s cygwinem sam mel 20:31.
Zatímco v Linuxu, jako ostatně ve většině unixů, jsou procesory "lehké" (light-weight) a jejich spouštění přes fork()+exec() relativně nenáročné, ve Windows jsou procesy relativně "těžkotonážní", fork() není nativně v dispozici (Cygwin ho musí emulovat) a mnohem víc se využívají lehká vlákna. Pokud se na Windows provozuje program silně používající unixový styl (např. právě ono rekurzivní spouštění skriptů), je logické, že výsledek dopadne takto žalostně.

Pamatuju si, jak jsem kdysi musel při portování jednoho svého programu z Linuxu na Windows přepsat volání externích utilit na používání knihoven, protože to, co Linuxu běžel celkem slušně, bylo ve Windows nepoužitelně pomalé - rozdíl v rychlostech byl téměř o řád a většinu zátěže spotřebovalo spouštění oněch externích utlilit (užívaných jako "filtry" na načítání vstupních a ukládání výstupních obrázků).
6.5.2010 19:48 Aleš Kapica | skóre: 47 | blog: kenyho_stesky | Ostrava
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Je zajímavé jak tvoje testy odrážejí mou praktickou zkušenost. Widle virtualizuji na vmware (ovšem workstation řady 7) a linuxové stroje na xenu.
6.5.2010 23:11 x
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Obavam se ale, ze jsi neudelal test na fyzickem HW, ale chapu, ze priznat, ze sef mel pravdu nekdy boli ;-)
7.5.2010 19:56 ..... Izak ..... | skóre: 14
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
OMG: zadny vmware server ... jestli testovat tak ESXi nebo pri nejhorsim vmware workstation ... zbytek jsou dost divne produkty.
6.5.2010 10:37 polish
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Clanek vyborny. Na testovani site v xenu jsem zkousel iperf a ten daval zhruba 950Mbit/s na gigabit sitovce, coz mi prislo slusny. Jinak asi neni spatny zbondovat vic sitovek dohromady. Vykon disku mi prisel o 30% nizsi proti nevirtualizovanemu hostu. Nechce to virtualizovat i/o intenzivni servery. Vyhoda KVM je, ze virtual je proces, takze mu muzete nastavit ionice a snizit tak dopat na zbytek systemu. Na i/o zkuste pouzit fio meri i/o operace za sekundu, je to komplexni nastroj, takze nastavit ulohu neni uplne triv, ale muzete vyuzit prednastavene joby, treba simulace iometer 80% cteni a 20% zapis. Dik
hajma avatar 6.5.2010 11:26 hajma | skóre: 27 | blog: hajma | Říčany
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
25&nbs,; %
21 promarněných znaků
6.5.2010 13:57 Jan Kundrát (jkt) | skóre: 27 | blog: jkt | Praha - Bohnice
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Ma to rozdeleni clanku do nekolika "kapitol" nejaky smysl krome zvyseni poctu zobrazenych reklam? Bylo by mozne od rozdelovani clanku do takovych casti upustit?
Blésmrt
Max avatar 6.5.2010 14:49 Max | skóre: 66 | blog: Max_Devaine
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Třeba já si myslím, že je to přehlednější, než mít šílenou nudli.
Zdar Max
Měl jsem sen ... :(
6.5.2010 15:17 Zdenek 'Mst. Spider' Sedlak | skóre: 38 | blog: xMstSpider
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Dej
Tisk bez diskuze
tak dostanes cely clanek...
6.5.2010 15:49 dmesg
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
+1
6.5.2010 20:07 alkoholik | skóre: 36 | blog: Alkoholik
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Jeden dotaz ohledne XEN guesta: mel nainstalovany balik libc6-i686?
6.5.2010 22:43 trekker.dk | skóre: 71
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
libc6-i386, proč? (Silně pochybuju, že by se při kterémkoliv testu používaly knihovny pro zpětnou kompatibilitu s 32bit programy.)
Quando omni flunkus moritati
7.5.2010 07:32 alkoholik | skóre: 36 | blog: Alkoholik
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Sorry blby dotaz. Priste si nejdriv 2x prectu na cem to bezelo.
6.5.2010 23:13 x
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin

Asi tolik ke slavne virtualizaci :-)

 

Description of virtualization for people

6.5.2010 23:15 x
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin

The management thinks it is needed

6.5.2010 23:16 x
Rozbalit Rozbalit vše Re: Xen vs. KVM: Souboj v extrémních podmínkách
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin

8.5.2010 21:10 Hu-go
Rozbalit Rozbalit vše Testy disku
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Nebylo zpomaleni zpusobeno umistenim dat v jine datove oblasti??
Jelikoz disk je rychlejsi na svem zacatku a pomalejsi na svem konci - a pokud KVM bylo vytvoreno jako druhy stroj, pak vysledky nejsou prekvapujici.
8.5.2010 23:18 trekker.dk | skóre: 71
Rozbalit Rozbalit vše Re: Testy disku
Umístění testovacích oddílů se nijak neměnilo. Po dokončení testování Xenu se LVM oddíl použil jako disk pro KVM.
Quando omni flunkus moritati

ISSN 1214-1267, (c) 1999-2007 Stickfish s.r.o.