Portál AbcLinuxu, 28. únor 2020 06:13

Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty

11. 7. 2012 | Lukáš Jelínek
Články - Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty  

Po minulém pořízení automobilu bude logicky následovat účtování o cestách s tímto vozem. Anebo s jiným. Problematika pracovních cest je trochu rozsáhlejší, tak se podívejme, jak se s ní ve FlexiBee vypořádat.

Obsah

Co obnáší pracovní cesty

link

Cestování se při podnikání nevyhne skoro nikdo. Lze samozřejmě využívat prostředky hromadné dopravy (což je v mnoha případech výhodné), ale jakmile je potřeba přepravovat nějaké zboží či materiál, nezbývá než použít nějaký automobil, ať už osobní, lehký užitkový nebo nákladní. S tím je nedílně spojena určitá agenda, která slouží pro účely prokazování daňové uznatelnosti výdajů s cestováním souvisejících.

Možná bude úplně nejlepší začít prostředky hromadné dopravy. Tam je to docela jednoduché, protože s jízdenkou lze naložit jako pokladním dokladem a zjednodušeným daňovým dokladem – čili zaeviduje se do daňové evidence jako jakýkoli jiný doklad o zaplacení služby. Pozor ale, že při kontrole může finanční úřad požadovat prokázání souvislosti cesty s příjmy z podnikání. Kde bude v článku řeč o automobilu, platí totéž nebo téměř totéž i pro motocykl, případně další vozidla (u zemědělských, stavebních a podobných strojů je to trochu složitější, ale to přesahuje rámec článku).

Existují v zásadě dvě situace. Jedna nastává, když je vozidlo v obchodním majetku podnikatele (nebo v nájmu/leasingu). Pak se uplatňují skutečné provozní náklady (plus samozřejmě odpisy vozidla i případného technického zhodnocení, resp. nájemné či leasingové splátky) a prokazují se doklady, například za palivo, pojistné, opravy apod. Druhou možností je vůz v obchodním majetku nemít a daňové výdaje uplatňovat podle „tabulek“. První řešení se vyplatí u dražších a provozně nákladnějších automobilů, druhé naopak u těch levnějších. Případně lze pro obě situace využít i paušál, viz dále.

Pokud se vozidlo, které je v obchodním majetku, používá i pro soukromé cesty podnikatele, je třeba daňově uplatňované výdaje příslušným poměrem krátit. Je veřejným tajemstvím, že to v praxi dělá málokdo. Faktem však je, že je třeba pro každou cestu uplatňovanou jako pracovní mít možnost prokázat, že cesta skutečně souvisí s podnikáním.

Silniční daň

link

Nepříjemnou povinností spojenou s použitím vozidla pro podnikání je silniční daň. Ta se platí i v případě použití soukromého vozu (tj. toho, který není v obchodním majetku). Naštěstí je možnost platit jen za dny, kdy se vozidlo skutečně používá, ale při častějším použití se vyplatí spíše roční platba, která je samozřejmě i administrativně méně náročná.

Pozitivním faktem je, že lze silniční daň uplatnit jako daňový výdaj pro účely daně z příjmů. Jako předpis zaúčtování ve FlexiBee (nejčastěji asi v bankovním dokladu) se použije DV5-PROVOZNÍ REŽIE, případně DV9-OSTATNÍ.

Kniha jízd

link

Tzv. kniha jízd je evidence, která slouží především jako základ k prokazování oprávněnosti cest pro účely daňového odpočtu výdajů. Není důležité, zda je vedena v papírové formě, ručně na počítači nebo třeba automaticky s pomocí on-line sledování (GPS pozice, komunikace přes GSM) s následným doplněním údajů. Kniha jízd je ovšem mezi prvními dokumenty, po kterých se bude ptát případná daňová kontrola (její název ani přesná podoba nejsou právním řádem upraveny, každý záznam o jízdě by ale měl obsahovat přinejmenším typ a RZ vozidla, datum, začátek a konec cesty, počet kilometrů a účel cesty). V tuto chvíli je potřeba říct, že program FlexiBee knihu jízd neobsahuje, je proto potřeba se poohlédnout jinde (pro občasné použití existuje třeba i šablona do OpenOffice.org/LibreOffice).

Evidence podle skutečných výdajů

link

Základním způsobem evidence výdajů na cesty je „podle skutečnosti“. Znamená to, že se při každém nákupu paliva či jiných provozních materiálů, při platbě pojistného či jiné služby, při platbě oprav atd. příslušný doklad zanese do daňové evidence. Je to zcela triviální a neliší se to od jiných situací v podnikání. Například na následujícím obrázku je znázorněno vytvoření položky dokladu za nákup na čerpací stanici:

Položka nákupu na čerpací stanici (palivo)

Pozor, ve FlexiBee není ve výchozím stavu v číselníku měrných jednotek uvedena žádná objemová míra. Proto si ji tam před prvním zaevidování nákupu pohonných hmot doplňte (Nástroje -> Číselníky -> Měrné jednotky):

Doplnění objemové míry do číselníku

Celý doklad pak může vypadat například takto:

Pokladní doklad nákupu na čerpací stanici

Jak zaevidovat zmrzlinu?

link

Často si člověk na čerpací stanici koupí něco, u čeho by jen velmi obtížně přesvědčoval daňové úředníky, že to nezbytně potřebuje pro podnikání – třeba zmrzlinu. Jak při tom postupovat? Dát to na jeden doklad s benzinem (a pokud ano, jak to zaevidovat), či si to nechat naúčtovat samostatně?

Je to jednoduché – existují tři možnosti. Asi nejlepší si to nechat naúčtovat samostatně. Kontrolorům není nic do toho, jakou zmrzlinu máte rádi. Proto je nejčistší nenechat dát na jeden doklad věci související s podnikání a ty ostatní. Pokud už se to na jednom dokladu objeví, lze volit dvě cesty. Buď se příslušné položky vůbec nezanášejí do evidence. To usnadní práci, ale může to znamenat vysvětlování, proč doklad v evidenci nekoresponduje s papírovou verzí (byť je to po právní stránce v pořádku). A konečně poslední možností je to do evidence zanést, a to jako osobní spotřebu. Na následujícím obrázku je to vidět – na kartě Účtování/Upřesnění se zruší zaškrtnutí u položky Předpis zaúčtování a ze seznamu se vybere NV2-OSOBNÍ SPOTŘEBA (zbývající dvě zaškrtávátka se sama vyprázdní a v příslušných polích se nastaví správné údaje).

Nastavení účtování pro položku osobní spotřeby

Podobně jako u nákupu na čerpací stanici se postupuje ve všech podobných případech. Nákupy a platby v hotovosti se evidují přes pokladní doklady, platby z účtu samozřejmě přes výpisy z účtu. Jen je potřeba dát pozor, co je údržba či oprava a co už technické zhodnocení. Instalace nové klimatizace (když v autě nebyla nebo tam byla horší), tažného zařízení, pohonu na plyn atd., to všechno jsou věci řazené mezi technické zhodnocení a při překročení ročního limitu 40 000 Kč (v rámci téhož vozu) se musí odpisovat. Naproti tomu třeba pořízení zimních pneumatik, jakkoli drahá oprava po nehodě (pokud přitom nedojde k zhodnocení instalací funkčně lepších dílů) či třeba generálka motoru jsou věci, které lze přímo daňově uplatňovat.

Použití vozidla pro soukromé cesty

link

Asi se teď leckdo zasměje, že o tom vůbec píšu. Ale faktem je, že zákony jsou takové, že pokud se vozidlo v obchodním majetku používá i pro soukromé jízdy, je třeba daňově uplatněné výdaje krátit. Jak se to dělá? Základem je samozřejmě kniha jízd, kde se eviduje, zda byla ta která cesta pracovní či soukromá. Pak se na konci roku vypočítá poměr ujetých kilometrů a výdaje se odpovídajícím způsobem pokrátí – například při 30 % na soukromé cesty se započítá pouze 70 %. Proto je potřeba evidovat veškeré daňové výdaje na provoz vozidla (ať už v knize jízd nebo třeba v daňové evidenci – ve FlexiBee lze třeba použít štítky). O část výdajů připadající na soukromé cesty se pak sníží daňové výdaje. Mezi výdaje zde patří i odpisy, případně leasingové splátky nebo jiné takové výdaje.

To ale není všechno. Pokud je podnikatel plátcem DPH, musí se vypořádat ještě s odpočtem pro účely DPH. A tam je to horší, protože se musí použít období DPH, které je buď čtvrtletní nebo měsíční. Pro tyto účely existuje zvláštní druh daňového dokladu – tzv. doklad o použití. Čili podnikatel opět k poslednímu dni zdaňovacího období vypočítá, v jakém poměru vozidlo v tomto období používal, a podle toho vystaví doklad o použití, jímž navýší daňový základ DPH a tedy i daň.

Ve FlexiBee se doklad o použití vystavuje prostřednictvím tzv. interního dokladu. Před prvním použitím je ale potřeba nadefinovat předpis zaúčtování a typ dokladu. Funkce pro předpisy zaúčtování je dostupná z menu přes Účetnictví -> Předpisy zaúčtování -> Předpisy zaúčtování – interní doklady. Tady se v poli Daňová evidence vybere Nespadá do DE, jako Kód plnění pro DPH se zvolí Dodání zboží (zákon totiž považuje soukromé použití auta za svého druhu „dodání zboží“) a ve skupině Viditelnost v modulech se zaškrtne Interní doklady.

Zaúčtovací předpis pro doklad o použití

Lze vytvořit také dokladovou řadu, i když to není úplně nutné (lze použít společnou). Funkce je opět v menu, tentorkát jako Účetnictví -> Dokladové řady -> Dokladové řady - interní doklady. Způsob konstrukce čísla řady, stejně jako název a zkratka, jsou věcí každého podnikatele a nemají vliv na funkci.

Dokladová řada

Typy interních dokladů se vytvářejí funkcí Účetnictví -> Typy dokladů -> Typy interních dokladů. Kromě dokladové řady není prakticky nic k nastavování.

Typ interních dokladů

Vlastní doklad se nejsnáze vytvoří přes položku Nový interní doklad po rozbalení boxu Účetnictví.

Nový interní doklad – položka v boxu Účetnictví

Jako Typ dokladu se zvolí ten nově vytvořený, Datum vystavení bude odpovídat skutečnosti (nejpozději 15 dní od skončení zdaňovacího období), Dat. zdan. pl. se nastaví na poslední den období. V Popisu bude něco srozumitelného. Položka do dolní části dokladu (nebo více položek, třeba pro více aut) se vloží jako u normálního dokladu, třeba při prodeji.

Doklad o použití

Evidence paušálem

link

Relativní novinkou (i když už pár let existující) je v našem právním řádu možnost uplatňovat výdaje na vozidlo paušálem, bez nutnosti evidovat jednotlivé doklady související s vozidlem. Podnikatel si může u nejvýše 3 vozidel uplatnit výdajový paušál 5000 Kč měsíčně. Do něj spadají veškeré provozní výdaje, tedy odpisy nebo leasingové splátky se uplatňují samostatně. V případě, že je vozidlo využíváno i pro soukromé cesty, snižuje se paušál na 80 % (4000 Kč) a stejné krácení se uplatňuje i na odpisy.

Je to tedy zjevně výhodné pro toho, kdo jezdí málo nebo kdo má hodně soukromých cest. Ovšem pozor! Přestože byla tato záležitost v médiích prezentována jako „zrušení knihy jízd“, ve skutečnosti nemá s knihou jízd nic společného. Zejména při využití plné výše paušálu může být nutné při daňové kontrole prokazovat využití vozidla (výhradně) k podnikání – a k tomu se právě hodí kniha jízd.

Plátce DPH musí navíc stále vést evidenci DPH klasickým způsobem. Proto vzniká problém, že je potřeba zaevidovat daňový doklad pro účely DPH, avšak příslušný výdaj nesmí být započítán jako daňový. Vraťme se k výše uvedenému dokladu za nákup na čerpací stanici. Při použití paušálu by doklad vypadal takto:

Nákup na čerpací stanici při použití paušálu

V dokladu došlo k jediné změně: na kartě Daňová evidence se v poli Daňová evidence vybere položka Nespadá do DE. Tím FlexiBee nebude počítat tento výdaj jako daňový, přesto se ale použije pro účely DPH (to je vidět v poli Řádky DPH, kde zůstává hodnota 40-41, příslušející přijatým plněním od plátců).

Vozidlo mimo obchodní majetek

link

Pro potřeby podnikání lze využít i vozidlo, které není v obchodním majetku podnikatele, ani se za něj neplatí nájem či leasingové splátky. V takovém případě se dá použít daňově uplatnění výdajů prostřednictvím dvou složek tzv. cestovní náhrady: paušální částky za kilometr a částky za spotřebované palivo. Strop paušální částky je dána legislativou (tzv. sazba základní náhrady) a liší se podle kategorie vozidla. Aktuálně je to pro osobní auta 3,70 Kč/km. Z toho je jasné, že vozidla s levným provozem je výhodnější nevkládat do obchodního majetku a využívat tuto sazbu, kdežto dražší vozy je lepší do obchodního majetku vložit.

Co se týká částky za spotřebované palivo, tak jsou dvě možnosti, jak ji stanovit. Jednou je využít tabulku průměrných cen PHM vyhlašovaných MFČR. Tam jsou ceny stanoveny vždy dopředu (obvykle na rok), na základě dřívějších cen. Logicky se tak vyplatí v době, kdy ceny paliv oproti dřívějšímu období klesly. Pokud ceny naopak stouply, je lepší použít ceny skutečné, avšak je třeba je při daňové kontrole prokázat dokladem z čerpací stanice. Spotřeba paliva se vypočítá podle údajů v technickém průkazu; pokud je tam uvedeno více údajů (různé rychlosti, režimy jízdy atd.), použije se aritmetický průměr. Na metodice použité k naměření těchto údajů nezáleží.

Prokazování se týká i ujetých kilometrů, čili opět se vrací na scénu kniha jízd. Situace je zde jednodušší v tom, že stačí sledovat pracovní cesty, ty soukromé se nijak evidovat nemusí. Je však potřeba jízdy nějak zadat do FlexiBee, aby se daly výdaje daňově uplatnit. Možností je víc, ale asi nejčistší je opět pomocí interních dokladů. I tady je ale potřeba nejdřív připravit předpis zaúčtování, aby vše správně fungovalo.

Předpis zaúčtování pro interní doklad na cestovní náhrady

Důležité jsou tři položky. V seznamu Daňová evidence vybereme §7 – Živnost, v seznamu Kód plnění pro DPH hodnotu Bez vlivu na DPH a ve skupině Viditelnost v modulech zaškrtneme Interní doklady. Pak se vytvoří nový typ dokladu (viz výše), případně ještě nejdřív dokladová řada. Vlastní doklad pro zaúčtování vypadá potom nějak takto:

Doklad na daňové uplatnění cestovní náhrady

Podobně by se postupovalo při použití měsíčního paušálu – ten lze využít bez ohledu na to, zda je vozidlo v obchodním majetku či nikoliv.

Nabíráme zaměstnance

link

V okamžiku, kdy je práce hodně a podnikatel na to sám nestačí, přichází často řešení v podobě náboru zaměstnanců. S tím přichází ruku v ruce obrovský balík administrativy, která souvisí jak se samotným zaměstnáním, tak s odměňováním zaměstnanců (mzdou). Program FlexiBee má pro tuto oblast k dispozici potřebné funkce (přestože byly to poslední z hlavních věcí, co bylo do multiplatformní verze - tehdy ještě programu WinStrom – doplněno), na které přijde řada příště.

Seriál Účtujeme v Linuxu a FlexiBee (dílů: 9)

První díl: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee I. – úvod, poslední díl: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty.
Předchozí díl: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee VIII. – majetek

Další články z této rubriky

VDR a DVB-T2, část 2.
VDR a DVB-T2, část 1.
Šifrovaný Proxmox VE 6: ZFS, LUKS, systemd_boot a Dropbear
MapTiler – proměňte obrázek v zoomovatelnou mapu
Syncthing

Diskuse k tomuto článku

11.7.2012 17:27 spodlesny
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Existuje aj slovesnká verzia? Ani nie tak kvôli jazyku, ale skôr kvôli rozdielnym právnym zákonom.
11.7.2012 19:27 tom
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Vizte 1. dil.
12.7.2012 00:10 kyytaM | skóre: 35 | blog: kyytaM | Bratislava
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Ano, je to fajn aplikacia. Odporucam.
20.7.2012 16:07 Drobek
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Dobry den, v prvni rade diky za serial. Dil jsem precetl zbezne a prvni otazka co me napada - ma FlexiB (idealne verze start) specializovaný "modul" pro knihu jizd? podle clanku vim jak cesty/provoz vozidla davat do ucetnictvi, ale jestli program podporuje knihu jizd jako takovou...zbezne jsem procital web stranky programu ale info nenasel. Díky
20.8.2019 19:13 asas
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. pineal gland supplements
31.8.2019 11:24 asa
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! küchenstudio klagenfurt
31.8.2019 14:20 assa
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. damp surveys uxbridge
3.9.2019 15:29 aa
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. poster holders
5.9.2019 14:31 asas
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. 2 harley street
11.9.2019 18:57 asdasd
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Thanks for your insight for your fantastic posting. I’m glad I have taken the time to see this. un curso de milagros
27.9.2019 09:41 asas
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people to check out my web site. Wie viele Kalorien am Tag zum abnehmen
28.9.2019 18:44 as
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. Thanks kookworkshop
9.10.2019 22:01 as
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards. increase search engine rankings
12.10.2019 15:05 asas
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well. The way of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that insight you provide the readers! Business Magazine
21.10.2019 14:37 asas
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
You completed a few fine points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will go along with with your blog. us mailing change of address
23.10.2019 18:16 www
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Thanks for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information. salon near me
27.10.2019 13:18 osama shk
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.. Armor Services Roofing Cincinnati
28.10.2019 14:48 ss
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. italian guest post
21.11.2019 16:29 wrer
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well.. judi poker
29.11.2019 18:49 trert
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Positive site. where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now. and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Download GBWhatsapp APK
1.12.2019 11:37 asdad
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks Fobias simples
7.12.2019 17:21 aaa
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder. what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! שירותי ליוו ברחובות
9.12.2019 13:55 osama shk
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. psicologos Madrid Moncloa
10.12.2019 16:25 asdas
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. customize your own t shirt
11.12.2019 09:02 xcbfbngfnh
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Chciałbym więcej o tym przeczytać. Szybka, jaka literatura ma studiować? 192.168.0.1
13.12.2019 11:59 jams
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity.. Charlie Tedder
15.12.2019 17:23 werrwer
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Superbly written article. if only all bloggers offered the same content as you. the internet would be a far better place.. internet providers
15.12.2019 22:32 rwerwr
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Positive site. where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though. ill be checking back soon to find out what additional posts you include. termite inspection singapore
16.12.2019 11:36 erwerwe
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers. aircon servicing promotion
16.12.2019 14:18 asdsa
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share. voyance gratuite amour
24.12.2019 18:01 wrwr
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
I found your this post while searching for information about blog-related research ... It's a good post .. keep posting and updating information. kingfun
25.12.2019 14:43 asdsa
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! Navarre homes for sale
25.12.2019 16:59 wrwrwer
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Nice to be visiting your blog again. it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college. and it has same topic with your article. Thanks. great share. 먹튀
26.12.2019 23:24 tretre
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Continued
27.12.2019 22:25 wrwe
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. poker online Indonesia
8.1. 19:12 erwer
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Thank you again for all the knowledge you distribute.Good post. I was very interested in the article. it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job. I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards. https://nemorlenne.com/
14.1. 18:07 wrwrwe
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will definitely bookmark your blog singapore corporate gifts

15.1. 22:30 wrwe
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Looking for the best BARBER SHOP in Cliffside Park, NJ. Lions Den Shear and Shave Company is the best BARBER SHOP for you to get your haircut from the best BARBER in New Jersey. BARBER SHOP
21.1. 20:52 ewrwer
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing. fast cash loan singapore
22.1. 19:46 erqew
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
I am continually amazed by the amount of information available on this subject. What you presented was well researched and well worded in order to get your stand on this across to all your readers. belitung island tour package
25.1. 22:08 wqeqe
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website. gown rental singapore
26.1. 16:48 qeqeqw
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. tax filing services singapore
27.1. 14:53 tetetr
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read. Brilliant post. Gaple Online
29.1. 23:14 rqwe
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. 샌즈카지노
31.1. 21:50 geter
Rozbalit Rozbalit vše Re: Účtujeme v Linuxu a FlexiBee IX. – pracovní cesty
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. mail order cannabis

ISSN 1214-1267, (c) 1999-2007 Stickfish s.r.o.