Portál AbcLinuxu, 21. června 2021 06:04

Ako na preklad slobodných programov - 2

13. 10. 2006 | Stanislav Valasek
Články - Ako na preklad slobodných programov - 2  

V minulej časti sme sa oboznámili s problematikou prekladania slobodných programov a ukázali najpoužívanejšie programy na prekladanie. V tejto časti je podrobnejší popis prekladaných súborov, používanie základných príkazov GNU gettext a pripojený je zoznam tipov a trikov na pomoc prekladateľom.

Postup prekladu pomocou nástrojov GNU gettext

Ak nemáme alebo nechceme používať na preklad grafické programy, môžeme prekladať aj pomocou textového editora a nástrojov GNU gettext.

Národné prostredie

Pred samotným prekladom ešte pár slov k nastaveniu národného prostredia. V distribúciách založených na Debian GNU/Linuxe zistíme aktuálne nastavené národné prostredie príkazom locale:

stano@nb-valasek:~$ locale
LANG=sk_SK.UTF-8
LANGUAGE=sk_SK.UTF-8
LC_CTYPE="sk_SK.UTF-8"
LC_NUMERIC="sk_SK.UTF-8"
LC_TIME="sk_SK.UTF-8"
LC_COLLATE="sk_SK.UTF-8"
LC_MONETARY="sk_SK.UTF-8"
LC_MESSAGES="sk_SK.UTF-8"
LC_PAPER="sk_SK.UTF-8"
LC_NAME="sk_SK.UTF-8"
LC_ADDRESS="sk_SK.UTF-8"
LC_TELEPHONE="sk_SK.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="sk_SK.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="sk_SK.UTF-8"
LC_ALL=

Nastavený je teda jazyk sk a krajina SK a kódová stránka na UTF-8, čo je štandardná kódová stránka v Ubuntu systéme. Podrobnejší popis pre Debian GNU/Linux je možné nájsť na stránke Debian reference - 9.7 Localization (l10n).

Ak chceme spustiť program v inom, ako aktuálne nastavenom jazyku, spustíme ho nasledovne: LANG=nl qalculate-gtk; tento príkaz napríklad spustí program qalculate-gtk v nórčine. Prípadne príkaz "LANG=C program" spustí program v originálnom/anglickom preklade. Takto môžeme súčasne spustiť rovnaký program v rôznych jazykoch.

Rovnako je možné celé prostredie priamo nastaviť do rôznych jazykov. Napríklad príkazom LANGUAGE="sk_SK:sk:cs_CS:cs:de:en_GB:en v súbore /etc/environment spôsobíme, že každý spúšťaný program skúsi nájsť slovenčinu, ak ju nenájde, pokračuje druhým, tretím jazykom...

Adresár na výsledné preklady sme už spomínali vyššie, takže:

Tvorba po súboru

Už hotové preklady nemusia obsahovať všetky textové reťazce, ktoré sú v aktuálnej verzii programu. Preto je lepšie začať vygenerovaním prázdnej jazykovej verzie z pot šablóny príkazom msginit. Program Qalculate ale neobsahuje pot šablónu, takže si ju vygenerujeme príkazom

xgettext -f ./po/POTFILES.in -o ./po/messages.po

Následne je možné použiť príkaz msginit alebo premenovať messages.po na sk.po. Program msginit by mal uľahčiť prácu a automaticky nastaviť hlavičky .po súboru podľa vášho prostredia.

Prekladanie po súboru

Keď toto všetko vieme a máme sk.po súbor, poďme zaktualizovať hlavičky po súboru tak, aby sme sa mohli vrhnúť na samotný preklad:

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-06 17:43-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Kompletný preklad hlavičiek:

# Translation of qalculate-gtk.po to Slovak
# This file is distributed under the same license as the Qalculate package.
# Copyright (C) 2003-2006 Niklas Knutsson (nq@altern.org).
# Stanislav Valasek <valasek@fastmail.fm>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: qalculate-gtk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-06 17:43-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006.05.08 13:33\n"
"Last-Translator: Stanislav Valasek <valasek@fastmail.fm>\n"
"Language-Team: sk <sk-i18n@linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Obsah týchto hlavičiek dokážu programy GTranslator i KBabel veľmi pohodlne upraviť podľa vami zadaných dát. V GTranslatore ich zadávame v nastaveniach:

preklad gtranslator-configuration

KBabel nás k nastaveniu vyzve pri prvom spustení a je možná ich neskoršia úprava.

preklad kbabel-configuration

Pri uložení sa hlavička po súboru automaticky zaktualizuje zadanými údajmi o prekladateľovi a pri každej aktualizácii prekladu v programe GTranslator alebo KBabel sa automaticky aktualizuje dátum poslednej modifikácie.

Ešte pred prekladom pár slov k formátu .po súboru, ktorý obsahuje samotné texty v nasledujúcej forme:

#: panel/panel_config.c:1050
#, fuzzy
msgid "Color to use:"
msgstr "Použité farby:"

Prvý riadok obsahuje názov zdrojového súboru a riadok, kde sa nachádza prekladaný text. Druhý riadok nie je povinný a môže obsahovať komentáre alebo direktívy, ako napríklad direktívu fuzzy alebo c-format. Direktívy pridáva prekladateľ alebo sú pridané automaticky pri generovaní .po súboru. Direktíva fuzzy znamená, že preklad textu nie je istý a treba ho overiť. Takto označené hodnoty sa pri štandardnom generovaní mo súboru nedostanú do binárnej podoby prekladu. Tretí riadok obsahuje pôvodný a štvrtý riadok preložený text. Úplný popis formátu je na stránkach GNU gettext - The Format of PO Files.

Aby sme vyskúšali ako "hladko" funguje prekladanie a test výsledku, preložíme si texty priamo v úvodnom dialógu: "Keypad", "History" a text tooltipu "Convert units in result". Tieto texty sa nacháchadzajú v sk.po súbore a tu je ich doplnenie o preklad:

#: data/main.glade:1886
msgid "Convert units in result"
msgstr "Vo výsledku konvertuj jednotky"

#: data/main.glade:1967 data/main.glade:2980
msgid "Keypad"
msgstr "Klávesnica"

#: data/main.glade:2006 data/main.glade:3035
msgid "History"
msgstr "História"

Poznámka - na prekladanie používajte textové editory, ktoré dokážu správne určiť a uložiť kódovanie editovaného súboru. Toto spĺňajú najčastejšie používané editory ako: gedit, Kate, Emacs, vim a mnohé ďalšie.

Následne spustíme už známe príkazy na vygenerovanie prekladu a spustíme program.

msgfmt -v -o ./qalculate-gtk.mo ./sk.po
3 preložené správy, 566 nepreložených správ.
stano@nb-valasek:/qalculate-gtk-0.9.4/po$ sudo cp qalculate-gtk.mo /usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/
stano@nb-valasek:/qalculate-gtk-0.9.4/po$ qalculate-gtk

A výsledok:

preklad qalculate-prvy-preklad

Špeciality prekladu

Počas prekladania môžete naraziť na špeciálne formátovanie msgstr reťazcov. V dialógovej aplikácii sa stretnete s tzv. akceleračnými klávesami, ktoré určujú, pomocou ktorého znaku v reťazci sa dá daná funkcia zvoliť klávesovou skratkou ALT+klávesa. Je nutné si dávať pozor, aby dva reťazce v jednom menu nemali rovnaké akceleračné klávesy. Malý príklad aj s chybou - rovnaké akceleračné klávesy.

#: data/main.glade:1608
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"

#: data/main.glade:1617
msgid "_Contents"
msgstr "_Obsah"

#: data/main.glade:1639
msgid "_About"
msgstr "_O programe"

A výsledok:

preklad qalculate-menu-pomocnik

Na nasledujúcom texte je možné ukázať dve veci:

#: data/main.glade:2341
msgid "x<sup>2</sup>"
msgstr "x<sup>2</sup>"
  1. Texty neobsahujú vždy iba samotný text, ale niekedy i technické informácie. V tomto prípade ide o HTML značky <sup></sup>, ale môže ísť napríklad i o formátovacie značky programovacieho jazyka, v C++ napríklad %s alebo %d. Tieto značky sa bezo zmeny prenášajú do preloženého textu. Je dobré oboznámiť sa s najčastejšie používanými značkami, aby ste vedeli, čo robia, a ako ich vhodne začleniť do prekladaného textu. Tieto špeciálne znaky sú čiastočne popísané v GNOME l10n-guide - Gotchas.
  2. Zároveň vidíme, že niektoré reťazce nie je treba prekladať a sú rovnaké ako v anglickej verzii. Tu nám prácu veľmi zjednoduší príkaz msgen, ktorý automaticky prekopíruje z .po alebo .pot súboru všetky anglické reťazce do preložených. Po spustení príkazu

    msgen sk.po -o sk-new.po

    dostaneme súbor sk-new.po, v ktorom máme všetky reťazce z pôvodného prekladu prekopírované do nového prekladu. Nevýhodou je, že stratíme informáciu o tom, koľko reťazcov ešte nie je preložených.

Urýchlenie a zjednodušenie prekladu je možné dosiahnuť tým, že zo všetkých našich .po súborov extrahujeme preložené texty do slovníka, ktorý následne používame na prvotný preklad ešte nepreloženého súboru a až potom preklad dokončujeme. Viac informácií je na stránke GNU gettext - Usage of Translation Compendia. Niektoré prekladateľské tímy, ako napríklad GNOME a KDE majú takéto slovníky už pripravené a jednotliví prekladatelia ich len dopĺňajú.

Ostatné druhy prekladov

Okrem vyššie spomenutého postupu prekladu programu pomocou nástrojov GNU gettext sú niektoré slobodné programy prekladané iným spôsobom. Typickým príkladom je preklad balíkov Mozilla suite pomocou špeciálneho programu Mozilla translator, alebo špeciálny postup prekladu balíka OpenOffice.org, kde prekladatelia síce na preklad používajú .po súbory, ale sú špeciálne generované zo zdrojových kódov.

Samostatnou kapitolou je preklad dokumentácie, kde sa spôsob prekladu líši podľa toho, o akú dokumentáciu ide.

Pár tipov a rád na záver

Lokalizačné projekty a tímy

Související články

Ako na preklad slobodných programov
Kontrola pravopisu - I (ispell)
Kontrola pravopisu - II (ASpell)
Kontrola pravopisu - III (fispell)
Pokus o lokalizaci Krusadera
Lokalizace centericq
LogiSim (Java) a jeho lokalizace do češtiny
Scribus: Sháním překladatele
l10n.kde.sk: Hľadajú sa lokalizátori!
Překládání KDE programů

Odkazy a zdroje

Preklad Linuxu do slovenčiny
Mozilla Internationalization & Localization Guidelines
GNU gettext

Další články z této rubriky

VDR a DVB-T2, část 2.
VDR a DVB-T2, část 1.
Šifrovaný Proxmox VE 6: ZFS, LUKS, systemd_boot a Dropbear
MapTiler – proměňte obrázek v zoomovatelnou mapu
Syncthing

Diskuse k tomuto článku

prometeus avatar 13.10.2006 15:26 prometeus | skóre: 9 | blog: Nielen historický blog
Rozbalit Rozbalit vše Re: Ako na preklad slobodných programov - 2
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Zaujimalo by ma, odkial sa da stiahnut databaza prekladov a co je to PO Kompedium a TMX Kompendium v KBabel. Pustil som sa do prekladu KMyMoney a futbaloveho manazera Bygfoot.
Kto vraví pravdu, ten neumrie na chorobu. -- Džingischán
Marián Kyral avatar 13.10.2006 21:25 Marián Kyral | skóre: 29 | blog: Sem_Tam | Frýdek-Místek
Rozbalit Rozbalit vše Re: Ako na preklad slobodných programov - 2
prometeus avatar 13.10.2006 21:49 prometeus | skóre: 9 | blog: Nielen historický blog
Rozbalit Rozbalit vše Re: Ako na preklad slobodných programov - 2
jj, uz som to medzicasom nasiel. Funguje to velmi dobre. Problem je vsak v tom, ze tieto programy (KMyMoney, Bygfoot) nepatria do portfolia lokalizacneho timu KDE. Takze prelozene po subory skusim poslat na domovske stranky projektov, alebo ich dam na stiahnutie na svojom webe, teda kto bude mat zaujem.

Nejaky cas to ale potrva, lebo je toho pomerne dost :D
Kto vraví pravdu, ten neumrie na chorobu. -- Džingischán
Marián Kyral avatar 13.10.2006 22:23 Marián Kyral | skóre: 29 | blog: Sem_Tam | Frýdek-Místek
Rozbalit Rozbalit vše Re: Ako na preklad slobodných programov - 2
Jó to znám. Pro manželku jsem přeložil KXStitch, ale než to pošlu, tak chci dokončit překlad dokumentace, protože ovládání je občas trochu komplikované :-(

Bohužel na to nemám dost času, ale snad to v dohledné době dodělám.
13.10.2006 15:48 Dr.Tič
Rozbalit Rozbalit vše Re: Ako na preklad slobodných programov - 2
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Tyyyy brdo. To je slozite jak mlaticka. Chtel jsem si zkusit prelozit jednu hru pro mladyho, ale asi se na to vys*u. Stejne jeste neumi cist :-) a nejaky ten rok umet nebude.
13.10.2006 18:38 helb | skóre: 9 | blog: helb | Kralovice
Rozbalit Rozbalit vše Re: Ako na preklad slobodných programov - 2
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
V distribúciách založených na Debian GNU/Linuxe zistíme aktuálne nastavené národné prostredie príkazom locale
To neplatí pouze pro Debian.
Ovládání hlasem? cat /dev/dsp > /dev/hda1
19.10.2006 09:19 Aleš Kapica | skóre: 50 | blog: kenyho_stesky | Ostrava
Rozbalit Rozbalit vše Re: Ako na preklad slobodných programov - 2
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Chybí tady dosti podstatná informace o tom jak překládat jednotné a množné tvary.

ISSN 1214-1267, (c) 1999-2007 Stickfish s.r.o.